Därför ska Blended Learning användas

Blended Learning har funnits i över 10 år, men inom sälj- och ledarskapsutbildning är det ytterst få som har anammat metoden. Trenden i stort är annars tydlig: allt fler företag och organisationer inom t.ex. säkerhet, finans/ekonomi och livsmedel använder Blended Learning med e-learning, virtuella klassrum och video som ett komplement till att utbilda sin personal, men inom ledarskap & försäljning däremot, är utbildning fortfarande nästan uteslutande 100% lärarlett (och helst förlagd till en kursgård).

Med dagens mått mätt är detta ett dyrt och ineffektivt sätt att utbilda vilket de flesta branscher har insett. Under 80- och 90-talet var utbildning mer som en belöning när någon plockades ur ”produktionen” för att spendera 2-3 dagar på konferenshotell, men i takt med näringslivets ökade krav på effektivitet är det idag snarare ett straff, förknippat med stress över att behöva jobba ifatt både innan och efter. Det finns idag beprövade metoder för att kombinera traditionell undervisning med digitala inlärningsinsatser som utförs på egen hand och på egen tid, men tyvärr har sälj- och ledarskapskonsulterna halkat efter.